Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Protestant denomination


noun
group of Protestant congregations (Freq. 3)
Hypernyms:
denomination
Hyponyms:
Christian Church, Disciples of Christ, Anglican Church, Anglican Communion, Church of England,
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Mormon Church, Mormons, Baptist Church, Baptists, Baptist denomination,
Christian Science, Church of Christ Scientist, Congregational Church, Congregational Christian Church, Evangelical and Reformed Church, United Church of Christ,
Jehovah's Witnesses, Lutheran Church, Presbyterian Church, Unitarian Church, Arminian Church, Methodist Church,
Methodists, Methodist denomination, Anabaptist denomination, Mennonite Church, Assemblies of God
Member Holonyms:
Protestant Church, Protestant


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.