Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Feast of the Circumcision


noun
(Roman Catholic Church and Anglican Church) feast day celebrating the circumcision of Jesus;
celebrated on January 1st
Syn:
Circumcision, January 1
Topics:
Roman Catholic, Western Church, Roman Catholic Church, Church of Rome, Roman Church,
Anglican Church, Anglican Communion, Church of England
Hypernyms:
feast day, fete day


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.