Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Cyanophyceae


noun
photosynthetic bacteria found in fresh and salt water, having chlorophyll a and phycobilins;
once thought to be algae: blue-green algae
Syn:
class Cyanobacteria, class Cyanophyceae
Hypernyms:
class
Member Holonyms:
Cyanophyta, division Cyanophyta
Member Meronyms:
cyanobacteria, blue-green algae, Nostocaceae, family Nostocaceae, Oscillatoriaceae, family Oscillatoriaceae


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.