Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
take a dim view of somebody


take a dim view of sb/sth idiom
to disapprove of sb/sth; to not have a good opinion of sb/sth
She took a dim view of my suggestion.
Main entry:dimidiom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.