Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
tonnenoun
a unit of weight equivalent to 1000 kilograms
Syn:
metric ton, MT, t
Hypernyms:
metric weight unit, weight unit
Part Meronyms:
quintal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.