Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
stephanion


noun
the craniometric point on the coronal suture above the acoustic meatus
Hypernyms:
craniometric point
Part Holonyms:
cranium, braincase, brainpan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.