Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
prayerbook


noun
a book containing prayers
Syn:
prayer book
Hypernyms:
book
Hyponyms:
breviary, missal, Psalter, Book of Psalms


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.