Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
electric locomotive


noun
a locomotive that is powered by an electric motor
Hypernyms:
locomotive, engine, locomotive engine, railway locomotive
Part Meronyms:
electric motor


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.