Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
electric hammernoun
a hammer driven by electric motor
Hypernyms:
hammer, power hammer
Part Meronyms:
electric motor


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.