Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
hilar


adjective
of or relating to or located near a hilum (Freq. 4)
Pertains to noun:
hilum
Derivationally related forms:
hilum


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.