Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
high-energy physics


noun
the branch of physics that studies subatomic particles and their interactions
Syn:
particle physics, high energy physics
Members of this Topic:
flavor, flavour, charm, strangeness, color,
colour, M-theory, string theory
Hypernyms:
physics, natural philosophy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.