Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - New English Vietnamese Dictionary
high-binder


h\high-binder
['hai,baində]
danh từ
 (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con buôn chính trị, kẻ đầu cơ chính trị
 kẻ côn đồ (trong nhóm chuyên giết người thuê và tống tiền)


Related search result for "high-binder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.