Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hàm ý


[hàm ý]
to imply
Điều đó hàm ý là một đứa trong bọn đang nói dối
It implies that one of them is lying
implicationxem hàm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.