Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
gang-rape


ˈgang-rape [gang-rape gang-rapes gang-raped gang-raping] BrE NAmE verb ~ sb
Main entry:gang rapederived


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.