Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Floyd Bennett


noun
United States aviator who (with Richard E. Byrd) piloted the first flight over the North Pole (1890-1928)
Syn:
Bennett
Instance Hypernyms:
aviator, aeronaut, airman, flier, flyer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.