Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
fireflynoun
1. tropical American click beetle having bright luminous spots
Syn:
fire beetle, Pyrophorus noctiluca
Hypernyms:
elaterid beetle, elater, elaterid
Member Holonyms:
Pyrophorus, genus Pyrophorus
2. nocturnal beetle common in warm regions having luminescent abdominal organs
Syn:
lightning bug
Hypernyms:
beetle
Hyponyms:
glowworm
Member Holonyms:
Lampyridae, family Lampyridae


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.