Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
false buckthorn


noun
deciduous tree of southeastern United States and Mexico
Syn:
chittamwood, chittimwood, shittimwood, black haw, Bumelia lanuginosa
Hypernyms:
buckthorn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.