Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fah


/fɑ:/ (fah)

/fɑ:/

danh từ

(âm nhạc) Fa


Related search result for "fah"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.