Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
cymling


noun
squash plant having flattened round fruit with a scalloped edge;
usually greenish white
Syn:
pattypan squash
Hypernyms:
summer squash, summer squash vine, Cucurbita pepo melopepo
Part Meronyms:
pattypan squash


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.