Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
croesus


/'kri:səs/

danh từ

nhà triệu phú

!as rich as Croesus

(xem) rich


Related search result for "croesus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.