Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
clowder


noun
a group of cats
Hypernyms:
animal group
Member Meronyms:
domestic cat, house cat, Felis domesticus, Felis catus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.