Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Clintonia borealis


noun
common woodland herb of temperate North America having yellow nodding flowers and small round blue fruits
Syn:
yellow clintonia, heal all
Hypernyms:
clintonia, Clinton's lily
Member Holonyms:
genus Clintonia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.