Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
classificatory


adjective
relating to or involving classification:"classificatory criteria" (Freq. 1)
Pertains to noun:
classification
Derivationally related forms:
classify


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.