Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Channel Island


noun
any of a group of British islands in the English Channel off the northern coast of France
Instance Hypernyms:
island
Hyponyms:
Jersey, island of Jersey, Guernsey, island of Guernsey
Part Holonyms:
English Channel, British Isles


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.