Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
bureau de change


noun
(French) an establishment where you can exchange foreign money
Regions:
France, French Republic
Hypernyms:
company


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.