Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
block vote


ˌblock ˈvote [block vote] BrE NAmE noun
a voting system in which each person who votes represents a number of people


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.