Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
additive inverse


noun
(mathematics) one of a pair of numbers whose sum is zero;
the additive inverse of -5 is +5
Topics:
mathematics, math, maths
Hypernyms:
inverse, opposite


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.