Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adder's tongue
adder's+tongue
['ædəz,tʌη]
Cách viết khác:
adder-spit
['ædə,spit]
như adder-spit


/'ædəspit/ (adder's_tongue) /'ædəz'ʌɳ/

danh từ
(thực vật học) cây lưỡi rắn (dương xỉ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.