Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wizier
wizier
[wi'ziə]
Cách viết khác:
vizir
[vi'ziə]
như vizir


/vi'zi / (vizier) /vi'zi / (wizier) /wi'zi /

danh từ
tể tướng (A-rập), vizia

Related search result for "wizier"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.