Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
window-guide
window-guide
['windou'gaid]
danh từ
thanh trượt kính (ở xe ô tô)


/'windougaid/

danh từ
thanh trượt kính (ở xe ô tô)

Related search result for "window-guide"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.