Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whining
whining
['wainiη]
tính từ
hay rên rỉ, hay than van; khóc nhai nhải


/'waini /

tính từ
hay rên rỉ, hay than van; khóc nhai nhi

Related search result for "whining"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.