Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
watering-pot
watering-pot
['wɔ:təriη'pɔt]
Cách viết khác:
watering-can
['wɔ:təriη'kæn]
như watering-can


/'wɔ:təriɳkæn/ (watering-pot) /'wɔ:təriɳpɔt/
pot) /'wɔ:təriɳpɔt/

danh từ
bình tưới

Related search result for "watering-pot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.