Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
watering-cart
watering-cart
['wɔ:təriη'kɑ:t]
danh từ
xe tưới đường


/'wɔ:təriɳkɑ:t/

danh từ
xe tưới đường

Related search result for "watering-cart"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.