Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wanton
wanton
['wɔntən]
tính từ
bướng, ngang ngạnh
cố tình (hành động)
the wanton destruction of a historic building
sự cố tình phá hoại một công trình lịch sử
tinh nghịch, nghịch gợm, đỏng đảnh; đùa giỡn
a wanton child
đứa bé tinh nghịch
wanton breeze
gió đùa giỡn
lố lăng, phóng đãng, dâm ô
wanton dress
quần áo lố lăng
wanton love
tình yêu bất chính
a wanton woman
người đàn bà dâm đãng
wanton thoughts
tư tưởng dâm ô
bừa bãi, trái đạo đức
wanton slaughter
sự tàn sát bừa bãi
wanton insult
sự chửa bậy
không khiêm tốn, không giản dị
tốt tươi, sum sê, um tùm, rất phong phú (sự sinh trưởng..)
the weeds grew in wanton profusion
cỏ dại mọc um tùm
danh từ
người phóng đãng, người dâm đãng, người vô đạo đức (nhất là phụ nữ)
nội động từ
nô đùa, đùa giỡn
the wind is wantoning with the leaves
gió đùa giỡn với lá


/'wɔntən/

tính từ
tinh nghịch, nghịch gợm; đùa giỡn
a wanton child đứa bé tinh nghịch
wanton breeze gió đùa giỡn
lung tung, bậy bạ, bừa bãi; vô cớ, không mục đích
wanton slaughter sự tàn sát bừa bãi
wanton insult sự chửa bậy
phóng đãng, dâm đãng, dâm ô, bất chính
wanton love tình yêu bất chính
a wanton woman người đàn bà dâm đãng
wanton thoughts tư tưởng dâm ô
tốt tươi, sum sê, um tùm
wanton vegetation cây cối um tùm
(thông tục) lố lăng, loạn
wanton dress quần áo lố lăng

danh từ
người đàn bà dâm đãng

nội động từ
nô đùa, đùa giỡn
the wind is wantoning with the leaves gió đùa giỡn với lá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wanton"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.