Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
waddy
waddy
['wɔdi]
danh từ
(từ Úc) gậy nhọn (để đánh nhau)


/'wɔdi/

danh từ
(Uc) gậy nhọn (để đánh nhau)

Related search result for "waddy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.