Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vulnerability
vulnerability
[,vʌlnərə'biləti]
danh từ
tính chất có thể bị tổn thương, tính chất có thể bị làm hại, tính chất có thể bị xúc phạm
(nghĩa bóng) tính dễ bị nguy hiểm, tính dễ bị tấn công, tình trạng không được bảo vệ; chỗ yếu


/,vʌlnərə'biliti/

danh từ
tính chất có thể bị tổn thương; tính chất có thể bị tấn công, tính chất có thể công kích được ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.