Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vulgarization
vulgarization
[,vʌlgərai'zei∫n]
Cách viết khác:
vulgarisation
[,vʌlgərai'zei∫n]
danh từ
sự thông tục hoá
sự tầm thường hoá
sự phổ biến, sự đại chúng hoá


/,vʌlgərai'zeiʃn/

danh từ
sự thông tục hoá, sự tầm thường hoá

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.