Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vulgarian
vulgarian
[vʌl'geəriən]
danh từ
trọc phú; trưởng giả học làm sang


/vʌl'geəriən/

danh từ
trọc phú; trưởng giả học làm sang


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.