Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
voluntary
voluntary
['vɔləntri]
tính từ
tự ý; tự nguyện
a voluntary contribution
sự đóng góp tự nguyện
voluntary action
một hành động tự nguyện
the prisoner made a voluntary statement
người tù đã tự nguyện làm bản cung khai
attendance at the next tea-party is purely voluntary
việc tham dự bữa tiệc trà sắp tới là hoàn toàn tự nguyện
to go into voluntary liquidation
(nói về doanh nghiệp) tự ý giải thể
tự ý làm dù không được trả công; tình nguyện
voluntary helpers
những người tình nguyện giúp việc
she does voluntary social work
cô ta tình nguyện làm công tác xã hội
cooperation is promoted on a voluntary basis
công cuộc hợp tác được xúc tiến trên cơ sở tự nguyện
a voluntary organization
một tổ chức thiện nguyện
(sinh vật học) do sự điều khiển của ý chí;, chủ động
voluntary contraction of a muscle
sự co cơ chủ động
(pháp lý) tự nguyện; cố ý
voluntary conveyance
sự nhượng không
voluntary manslaughter
tội cố ý giết người
danh từ
bản nhạc dạo (bản độc tấu chơi bằng nhạc cụ trước hoặc trong khi hay sau một buổi lễ ở nhà thờ)


/'vɔləntəri/

tính từ
tự ý, tự nguyện, tự giác
a voluntary contribution sự đóng góp tự nguyện
voluntary action hành động tự giác
voluntary school trường dân lập
tự ý chọn (đề tài)
(quân sự) tình nguyện
voluntary army đội quân tình nguyện
(sinh vật học) tự ý, chủ động
voluntary contraction of a muscle sự co cơ chủ động
(pháp lý) tự nguyện, vui lòng cho không; cố ý
voluntary conveyance sự nhượng không
voluntary manslaughter tội cố ý giết người

danh từ
đề tài tự ý chọn (trong kỳ thi)
(tôn giáo) người chủ trương dân lập (chủ trương nhà thờ và trường học phải độc lập đối với nhà nước và dựa vào sự đóng góp của dân)
(tôn giáo) khúc nhạc giải lao (những lúc ngừng hành lễ)
sự tuyển quân dựa trên cơ sở tình nguyện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "voluntary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.