Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
virilescence
virilescence
[,viri'lesns]
danh từ
sự phát triển tính đực
(động vật học) hiện tượng hoá đực (khi già)


/,viri'lesns/

danh từ
(động vật học) hiện tượng hoá đực (khi già)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.