Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vice-chairman
vice-chairman
['vais't∫eəmən]
danh từ
(Vice-Chairman) (viết tắt) VC phó chủ tịch


/'vais'tʃeəmən/

danh từ
phó chủ tịch

Related search result for "vice-chairman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.