Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
verd-antique
verd-antique
['və:d æn'tik]
danh từ
đá pocfia (da rắn)
gỉ đồng (đồ đồng cổ)


/'və:dæn'tik/

danh từ
đá pocfia
gỉ đồng (đồ đồng cổ)

Related search result for "verd-antique"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.