Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
verbalise
verbalise
['və:bəlaiz]
Cách viết khác:
verbalize
['və:bəlaiz]
như verbalize


/'və:bəlaiz/ (verbalise) /'və:bəlaiz/

nội động từ
nói dài dòng

ngoại động từ
phát biểu bằng lời nói
(ngôn ngữ học) động từ hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "verbalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.