Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vasa
vasa
['veizə]
số nhiều của vas


/væs/

danh từ, số nhiều vasa
(giải phẫu) mạch; ống

Related search result for "vasa"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.