Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vapidness
vapidness
['væpidnis]
Cách viết khác:
vapidity
[væ'pidəti]
danh từ
như vapidity
tính chất nhạt nhẽo


/'væpidnis/

danh từ
tính chất nhạt nhẽo ((cũng) vapidity)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vapidness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.