Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untransferable
untransferable
[,ʌntræns'fə:rəbl]
tính từ
không thể dời chuyển, không thể di chuyển, không thể mang sang được, không thể để lại cho người khác
không nhượng được, không thể nhường được
không thể in lại, không thể đồ lại, không thể hoạ lại


/' ntr ns'f :r bl/

tính từ
không thể nhường lại được; không thể chuyển cho ai; không được để lại cho người khác

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.