Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpardonable
unpardonable
[,ʌn'pɑ:dnəbl]
tính từ
không thể tha thứ, không thể bỏ qua


/ʌn'pɑ:dnəbl/

tính từ
không thể tha thứ, không thể dung thứ được

Related search result for "unpardonable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.