Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhat
unhat
[ʌn'hæt]
động từ
bỏ mũ ra


/'ʌn'hæt/

ngoại động từ
bỏ mũ ra

Related search result for "unhat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.