Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ungauged
ungauged
[ʌn'geidʒd]
tính từ
không đo đạc
không định cỡ
không đánh giá
không lường hết; vô biên


/'ʌn'geidʤd/

tính từ
không đo
không định cỡ
không đánh giá

Related search result for "ungauged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.