Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unforeseeable
unforeseeable
[,ʌnfɔ:'si:əbl]
tính từ
không nhìn thấy trước được, không đoán trước được


/'ʌnfɔ:'si:əbl/

tính từ
không nhìn thấy trước được, không đoán trước được

Related search result for "unforeseeable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.